Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a Magyar E-sport Szövetség (a továbbiakban: HUNESZ) mint szervező tájékoztatását a HUNESZ - ESTB (e-sport tudásbázis) résztvevők regisztrációja során megadott személyes adataival kapcsolatos tájékoztatást.

A tájékoztató a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet alapján készült.

Elérhetőségeink:

Cím: 1054 Budapest, Hold utca 21. II/4.

E-mail cím:konferencia@hunesz.hu

uAz adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Regisztráció HUNESZ - ESTB (e-sport tudásbázis) konferencia 2021

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A HUNESZ 2023. október 25-én megszervezi az HUNESZ - ESTB (e-sport tudásbázis) konferencia 2023 rendezvényt, melynek regisztrációjára az erre szolgáló internetes felületen keresztül van lehetőség, amely során meg kell adni az alábbi adatokat:

Teljes név

e-mail cím

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti a regisztráló hozzájárulása. Az adatkezelés célja a regisztráció lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen a regisztráció fogadása, rögzítése.

Adatkezelés időtartama

Nevezési adatait 2023. december 31-ig tároljuk. Jogában áll viszont visszavonni a hozzájárulását, ugyanezen időszak végéig bármikor.

Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Sales Contact Kft., info@salescontact.hu

Cookie adatkezelés

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a Regisztrált számítógépére úgy, hogy azokat a Regisztrált internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

  • megkönnyítik a weboldal használatát;

  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Regisztráltól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a Regisztrált a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Jogaid az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül regisztrálót a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

helyesbítéshez való jog,

adatkezelés korlátozása,

törléshez való jog,

hordozhatósághoz való jog,

hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben regisztrált néző jogaival élni kíván, az a regisztráló személy azonosításával jár együtt. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk regisztráló nézőről), valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek a regisztráló néző adatkezeléssel kapcsolatos panasza.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A regisztrált néző bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük, azonban ebben az esetben a szolgáltatás megszűnik.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Regisztrált jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról tájékoztassuk:

az adatkezelés céljai;

információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

a regisztráló azon joga, hogy kérelmezheti a Regisztráltra vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem regisztrált nézőtől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és Regisztráltra nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatáskérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a regisztrált néző azonosítását követően e-mailben juttatjuk el regisztrálthoz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Regisztrált jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük a regisztráltra vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Regisztrált jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Regisztrált vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

az adatkezelés jogellenes, és regisztrált ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de regisztrált igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Regisztrált tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e a regisztrált jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a regisztrált hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Regisztrált jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a regisztráltra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

Regisztrált visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Regisztrált tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert;

a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk a Regisztráltról kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Regisztrált kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként a Regisztrált személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Regisztrált felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Regisztrált önkéntes hozzájárulásán alapul, Regisztráltnak joga van arra, hogy kérje, hogy a Regisztrált által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit .xml, .JSON, vagy .csv formátumban bocsátunk a Regisztrált rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Regisztrált szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Regisztráltat.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Regisztrált az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

azon jogáról, hogy kérelmezheti a Regisztráltra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Regisztrált bármikor visszavonhatja,

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy a Regisztrált köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Regisztráltra nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Regisztráltnak hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023.10.07. napjától érvényes.